Ya mfeni

+
Home > Recursos nt'ot'e hontho iOS nt'ot'e hontho uni 'me̲i iOS 7 jar PC ko ya Mac yá Windows

Ar ñäñho 'me̲i iOS 7 jar PC ko ya Mac yá Windows

"Jawa mäs de 300 ya ya thuhu jar dispositivo iOS, Temu̲ ar tsa̲ da hyoni ma dispositivo iOS 7 ne ga japi ya ja ma MacBook Pro wa ar biblioteca ar iTunes. Di jamädi!"

'Me̲fa actualizar iOS 7, ya usuarios to da 'me̲i ár dispositivo iOS 7, mi hoki mäs espacio pa 'ra'yo aplicaciones, ya thuhu wa ya videos. Ne tentarán ma 'ra ya usuarios da hyoni 'me̲i iOS 7 pa iTunes wa ordenador pa copia Ntsuni. Nä'ä nuna da ár 'mu̲i, gí tsa̲ da hoki gem'bya! Nuna ar xeni Nthuts'i ayuda ja ya usuarios nda 'me̲i dispositivos iOS 7 hei ne ya nt'ot'e xi hño. 3 ya xeni da incluyen nuwa:

Ar 'be̲fi mfädi:

1 descargar ne instalar ar software da necesitamos, Wondershare TunesGo (Mac) wa Wondershare TunesGo (Windows). Da versión correcta pa ár computadora. Ambos admiten nu'bya iOS 7 completamente.

Download Mac Version Download Win Version


2 conectar ir dispositivo iOS 7 ko ar ordenador ir nge 'nar cable USB ne lanzar Wondershare TunesGo.

Hñeti: Ya pasos hyoni 'me̲i 'nar dispositivo iOS 7 Wondershare TunesGo (Mac) ne Wondershare TunesGo (Windows) ya kasu̲ xkagentho. Ar Xtí, ga mostrar Temu̲ dähä ár objetivo Wondershare TunesGo (Mac). Pa usuarios Windows, Jaki ar mäte, lea ar manual TunesGo (Windows) nt'ot'e hontho nt'ot'e hontho


Parte 1. Pats'u̲ga̲ ar 'me̲i dispositivos iOS 7

Nu'bu̲ gí ne da hyoni ar 'me̲i 'nar dispositivo iOS 7 da espacio ar vacío, ar tsa̲ da pats'u̲ga̲ ko ya Wondershare TunesGo (Mac). 'Yot'e clic jar 'me̲i pa entrar ventana ar 'me̲i. Ndezu̲ nuwa, bí muestran ga̲tho ya ya thuhu ja ir dispositivo iOS 7. Seleccione ya hingi deseados, 'yot'e clic jar da hñäki ja ar xeni mäs xi ngu da uni ár dispositivo iOS 7 da t'ets'i.


Parte 2. Ar ñäñho 'me̲i iOS 7 dispositivos ja 'nar biblioteca iTunes

Extraer 'me̲i 'nar iOS 7 ar hei. Wat'i, nu'bu̲ t'o̲t'e uni 'me̲i iOS 7 dispositivos ja 'nar biblioteca iTunes, pe̲ts'i grasa codo pa ndi hyoni. 'Bu̲ ya suerte, ko ya Wondershare TunesGo (Mac), da na hei pa gí alcanzar ár meta. 'Yot'e clic jar hmä "'me̲i" ne 'yot'e clic jar "Smart exportar ma iTunes", nga̲tho ar 'me̲i ja ir dispositivo iOS 7 ar copiarán automáticamente ja ir Mac. Ne duda, Gar capaz da hyoni ya ya thuhu ir dispositivo iOS 7 ne exportar ya da biblioteca iTunes o̲t'e clic jar "Exportar ma iTunes".

get music off iOS 7


Parte 3. Ju̲ts'i 'me̲i iOS 7 dispositivos ja 'nar ordenador

Ya 'nandi, 'ra ya usuarios prefieren da 'me̲i 'nar dispositivo 'nar ordenador. Wondershare TunesGo (Mac) permite ja ya usuarios gi japi nja'bu̲. 'Yot'e clic jar 'me̲i pa revelar 'me̲i ar windows. Ndezu̲ nuwa, pe seleccionar ya thuhu ne 'yot'e clic jar exportar ma Mac da uni 'me̲i apagado dispositivo iOS 7 ja ir Mac. Ja ar ventana xí t'o̲t'e dega estallar pa mañä, 'bui 'nar parche ku̲ ya ya thuhu.

 take music off ios 7

Descargar versión ntsa̲ TunesGo Wondershare gem'bya!

Download Mac Version Download Win Version

¿Ya nt'a̲ni relacionadas ko ar producto? Ñähu̲ Hmunts'i ma equipo soporte nt'ot'e hontho nt'ot'e hontho

Mañä